European Tin Toys: Rare Girls Playing Tennis Toy           
Rare Girls Playing Tennis Toy
    Item Code: ett002

    Type: European Tin Toy

    Size:

    Condition: good

    Price: $1250        
    Ask About This Item